logo thumb dgep

Legislație ( organizarea si funcționarea instituției )

Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Constanţa este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, organizata în baza Hotărârii C.J.C. nr. 80/06.06.2005 in subordinea Consiliului Judeţean Constanţa. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Constanţa, precum si solutionarea problemelor de competenta acesteia sunt:

 1. - Ordonanta nr. 84/2001 - privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata prin Legea nr. 372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. - OUG nr. 97/2005 - privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005;
 3. - Hotărârea nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil
 4. - H.G. nr. 112/1997 - privind organizarea activităţii de eliberare a cărţilor de identitate, procedura de preschimbare eşalonată a buletinelor de identitate actuale, precum şi aspectele privind termenele de valabilitate a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. - O.G. nr. 69/2002 - privind unele măsuri pentru operaţionalizarea sistemului informatic de emitere şi punere în circulaţie a documentelor electronice de identitate şi rezidenţă;
 6. - Legea nr. 248/2005 - privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare;
 7. - Legea nr. 119/1996 - cu privire la actele de stare civila, cu modificările și completările ulterioare, modificata si completata prin Legea nr. 117/2006;
 8. H.G. nr. 495/1997 - privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie;
 9. - H.G.nr. 220/2006 - pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea si transmiterea in strainatate a certificatelor si extraselor de pe actele de stare civila, precum si a datelor cu privire la domiciliul si resedinta unor persoane;
 10. - Regulamentul (UE) 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 - pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
 11. - Legea nr. 544/2001 - privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 12. - Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 13. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
 14. - Hotararea nr. 80/2005 a Consiliului Județean Constanța - privind aprobarea Organigramei, statutului de functii si regulamentul de organizare si functionare ale institutiei
 15. - HCJ 254/2021 - privind aprobarea taxelor speciale pentru activitățile de stare civilă și evidență a persoanelor prestate de către Direcția Publică Județeană de Evidență a Persoanelor Constanța
 16. - HCJ 254/2021 – privind aprobarea taxei speciale pentru furnizarea datelor cu caracter personal, la nivel teritorial, de către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța, pentru anul 2022; 
 17. - HCJ 79/2018 privind schimbarea denumirii Direcției Publice Județene de Evidență a Persoanelor Constanța în Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța, precum și aprobarea Organigramei, Ștatului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța;
 18. - Hotărârea nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă
 19. - Ordonanţa de urgenţă nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 20. - Norma 2006 - Norma de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane
 21. - Legea nr.52/2003- privind transparenta decizionala in administratia publica