logo thumb dgep

Acte necesare

1. Cerere (în care se menţionează datele de identificare ale solicitantului, temeiul legal al solicitării si informaţii cunoscute privind identitatea persoanei ale carei date cu caracter personal sunt solicitate);

 

2. Taxa pentru furnizare date (se achita la casieria Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Constanţa – Bd.–ul Tomis nr. 51, et. 3, cam. 355) sau prin transfer bancar in contul instituţiei nr. RO96TREZ23121G335000XXXX, deschis la Trezoreria Constanţa;

 

3. Dovada temeiului legal justificat se face prin urmatoarele înscrisuri, în funcţie de solicitant:


1. Cabinete individuale de avocaţi, cabinete asociate de avocaţi, societăţi civile profesionale sau societăţi profesionale cu raspundere limitată: 

- Certificat de grefa din care sa rezulte numarul dosarului, instanţa şi parţile implicate in proces/incheiere de sedinţă/citaţie;

-  Împuternicire avocaţială – original;


2. Persoana fizică sau persoana juridică:

- Certificat de grefa din care să rezulte numarul dosarului, instanţa şi parţile implicate în proces/încheiere de sedinţă/citaţie;


3. Executori judecatoreşti:

- Titlul executoriu ce sta la baza deschiderii procedurii de executare; 

- Procesul verbal de executare silită; 


4. Lichidatori judiciari:

- Hotarare prin care societatea lichidatoare/lichidatorul, a fost desemnat în vederea lichidarii;

- Document de la Registrul comerțului din care să rezulte numele acționarilor

- Atestatul societăţii comerciale profesionale, desemnată ca lichidator judiciar, valabilă pentru anul în curs;

- Legitimaţia de membru al Uniunii Naţionale a Practicienilor a lichidatorului judiciar desemnat în soluţionarea dosarului;

-  Documente din care să rezulte raportul juridic dintre persoanele vizate și  societatea aflată în lichidare.


5. Societăţi de asigurare:

- Certificat de grefa din care să rezulte numarul dosarului, instanţa si faptul că persoana despre care se solicită date este parte în proces/incheiere de sedinţă/citaţie;


6. Instituţii bancare:

- Contractul de credit investit cu formulă executorie;

- Hotarare judecatorească din care să rezulte persoana debitoare.

-  Legitimaţia executorului bancar