logo thumb dgep

Solicitare informații Legislație

Lista cu documentele de interes public

Persoanele fizice sau juridice sunt îndreptăţite să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice datele prevazute de Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Potrivit dispoziţiilor art. 5 ale acestui act normativ, sunt informaţii de interes public urmatoarele:

- actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

- structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

- numele si prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale functionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

- coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

- sursele financiare, bugetul si bilanţul contabil;

- programele şi strategiile proprii;

- lista cuprinzand documentele de interes public;

- lista cuprinzand categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

- modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vatamată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Potrivit art.12 din Legea nr.544/2001, se exceptează de la accesul liber al cetatenilor, urmatoarele informaţii, daca fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii:

- informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, daca fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;


- informaţiile privind deliberarile autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale Romaniei, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;

- informaţiile privind activitătile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;

- informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

- informaţiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun in pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfăsurare;

- informaţiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre parţile implicate in proces;

- informaţiile a caror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.