logo thumb dgep

Înregistrarea căsătoriei

Competenţa revine ofiţerului de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa unul dintre viitorii soţi. 

Căsătoria se încheie după împlinirea termenului de 10 zile,de la data depunerii declaratiei de casatorie.

Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la primaria competentă unde urmează a se încheia căsătoria. 

Actele necesare :

 1. - actele de identitate ale viitorilor soţi, în original si copie;
 2. - certificatele de naştere în original si copie,  iar pentru cetăţenii străini – certificatele de naştere eliberate de autorităţile străine (originale),  traduse şi legalizate;
 3. - certificatele medicale privind starea de sănătate (prenupţiale), care sunt valabile 14 zile (de la data emiterii – până la data încheierii căsătoriei) şi acestea trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoanele se pot sau nu căsători;
 4. - dovada eliberată sau autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular al ţării sale - în cazul viitorului soţ cetăţean străin - din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei;
 5. - declaraţie notarială pe propria răspundere din care să rezulte că viitorul soţ cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de lege, pentru încheierea căsătoriei în România.


Alte acte, în original,  copii traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, după caz:

 

 1. - acte din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare;
 2. -  aprobarea primarului, în cazul încheierii căsătoriei în afara sediului primăriei, dacă din motive temeinice unul dintre soţi se află în imposibilitatea de a se prezenta (bolnav nedeplasabil – cu dovada medicală), la cererea persoanei interesate, precum si documente justificative în susţinerea cererii;;
 3. încuviinţarea primarului pentru încheierea căsătoriei înainte de termenul sau dupa implinirea termenului de 10 zile, la cererea persoanei interesate;
 4. - autorizaţia traducătorului, în cazul căsătoriilor încheiate cu cetăţeni străini sau surdomuţi.
 5. - autorizarea instanței de tutelă în cazul căsătoriei minorilor între 16-18 ani

 

De reţinut:

 

 1. - Dacă ambii viitori soţi sunt cetăţeni străini sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, declaraţia de căsătorie se poate face la primăria localităţii în care aceştia se află temporar.
 2. - În ziua oficierii căsătoriei este obligatorie prezenţa a 2 martori cu acte de identitate.
 3. - La depunerea declaraţiei de căsătorie şi la încheierea căsătoriei între cetăţeni străini sau între aceştia şi cetăţeni români, dacă nu cunosc limba română, precum şi în cazul în care unul sau ambii viitori soţi sunt surdomuţi, se va folosi interpret autorizat, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.