logo thumb dgep

Înregistrarea nașterii

Competenţa revine structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau, după caz, ofiţerului de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială s-a produs evenimentul.

Declararea naşterii se face în termen de:

 

 

Au obligaţia de a face declaraţia de naştere oricare dintre părinţi, iar dacă, din diferite motive, nu o pot face, obligaţia declarării revine medicului, persoanelor care au fost de faţă la naştere, asistentului social sau, după caz, persoanei cu atribuţii de asistenţă socială din unitatea sanitară în care a avut loc naşterea sau oricărei persoane care a luat la cunoştinţă despre naşterea copilului. 


Actele necesare (originale și copii xerox), în funcţie de situaţie: 

1. Când părinţii sunt căsătoriţi:

  1. - certificatul medical constatator al naşteriii, întocmit pe formular tip;
  2. - certificatul de căsătorie al părinţilor copiilor;
  3. - actele de identitate al mamei și al declarantului, dacă nașterea nu este declarată de mamă.

2. Când mama copilului nu este căsătorită:

  1. - certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular tip;
  2. - actul de identitate al mamei și al declarantului, dacă nașterea nu este declarată de mamă.
  3. - actul de identitate al tatălui, în cazul recunoașterii paternității copilului.


Situaţii particulare :

  1. În cazul în care părinţii căsătoriți au nume de familie diferit aceștia vor da o declaraţie scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul, semnată de ambii părinţi în faţa ofiţerului de stare civilă sau a notarului public.
  2. Dacă există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi declaraţia verbală a declarantului, ambii părinți completează şi semnează o declaraţie din care să rezulte prenumele pe care îl va purta copilului.
  3. Când declaraţia a fost făcută după expirarea termenelor prevăzute de lege, întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, precum şi cu avizul conform al DGEP Constanța.