logo thumb dgep

Transcrieri acte

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite in strainatate de autorităţile locale competente, se transcriu obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului sau a extrasului de stare civilă.

Certificatele şi extrasele de stare civilă se transcriu cu aprobarea primarului unităţii administrativ - teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului - in baza cererii de transcriere - Anexa nr. 33, cu avizul prealabil al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Constanţa.

Transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civilă ale cetăţenilor români care nu au avut niciodată domiciliul în România, se face cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi avizul prealabil al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti.

 

Documentele administrative emise de autorităţile străine, prezentate pentru înregistrarea în registrele de stare civilă române, precum şi traducerile acestora, care sunt făcute la un notar public din străinătate, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 05.10.1961, se apostilează; 

b) documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/ convenţii/ acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate;

c) documentele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b) se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art. 1093 din Codul de Procedură Civilă cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Cererea de transcriere, se adresează primarului unităţii administrativ- teritoriale pe raza căreia îşi are domiciliul titularul actului (certificat/extras) şi se face în nume propriu, prin împuternicit cu procură specială autentificată.

 

Minorii în vârstă de peste 14 ani solicită transcrierea certificatelor de naştere prin depunerea unei cereri,în nume propriu, asistaţi de unul dintre părinţi sau, după caz, de tutore, ori prin imputernicit cu procura speciala.

In cazul în care părinţii au domicilii diferite in tara, primăria competentă privind transcrierea certificatului de naştere poate fi oricare dintre cele două primării pe raza cărora au domiciliul părinţii minorului.

 

Pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani şi ai căror părinţi sunt cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, c ererea de transcriere a certificatelor de naştere se depune:

la Direcţia de Stare Civilă a Sectorului 1 al mun. Bucureşti, pentru cei ai căror părinţi nu au avut domiciliul în România;

la primăria ultimului loc de domiciliu avut de părinţi în România, iar în cazul în care părinţii au avut domicilii diferite, la ultimul domiciliu al unuia dintre părinţi.

 

Pentru cetăţenii români de peste 18 ani cu domiciliul în străinătate , cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut în ţară, cu avizul Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Constanţa, iar dacă nu au avut domiciliul în România, cererea se adresează primarului sectorului I al municipiului Bucureşti, cu avizul prealabil al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Mun. Bucureşti.

În cazul transcrierii certificatului de căsătorie, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul comun al soţilor, iar dacă soţii au domicilii diferite in tara, la oricare din cele două primării pe raza cărora aceştia au domiciliul.

În cazul transcrierii certificatului de deces, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului (cu obligaţia de a verifica la primăria ultimului domiciliu al decedatului) sau primarului unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în ţară de către persoana decedată.

 

Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art. 10 şi 11 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu au avut niciodată domiciliul în România se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii, după cum urmează:

   a) cu aprobarea primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti şi cu avizul prealabil al şefilor serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor ale sectoarelor municipiului Bucureşti;

   b) cu aprobarea primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ şi cu avizul prealabil al şefilor serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor.

 

Persoanele care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română şi care au avut domiciliul în România depun cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă la Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor/primăria unităţii administrativ-teritoriale pe raza căruia/căreia se află:

   a) ultimul loc de domiciliu avut în ţară, înainte de pierderea cetăţeniei române;

   b) adresa imobilului în care a locuit înainte de dobândirea cetăţeniei române, înscrisă în documentul eliberat de structura pentru imigrări.

 

Certificatele de naştere/extrasele de naştere/extrasele multilingve ale actelor de naştere emise de autorităţile străine, prin care s-a stabilit o altă filiaţie decât cea prevăzută de legea română, se transcriu/înscriu în registrele de stare civilă cu aplicarea dispoziţiilor art. 414 alin. (1) şi art. 449 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.