logo thumb dgep

Livretul de familie

Se eliberează gratuit, la cererea scrisă a reprezentantului familiei (mama, tata, reprezentant legal) numai de către serviciul de stare civilă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul.

Actele necesare:

  1. - Actele de identitate – soţ şi soţie (original şi copie xerox);
  2. - Certificatul de căsătorie (original şi copie xerox) ;
  3. - Certificatele de naştere ale copiilor (original şi copie xerox) ;

Alte acte, după caz:

  1. - Certificatul de naştere al mamei, în cazul în care nu este căsătorită (original şi copie xerox) ;
  2. - Certificatul de deces al unuia dintre soţi sau copii (original şi copie xerox);
  3. - Hotărâri judecătoreşti de desfacere a căsătoriei prin divorţ (original şi copie xerox);
  4. - Documente care atestă modificarea relaţiilor de autoritate parentală, încredinţare sau plasament familial al copiilor (original şi copie xerox);
  5. - Hotărâri de adopţie ale copiilor (original şi copie xerox);
  6. - Decizii de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui ca urmare a divorţului sau schimbării pe cale administrativă (original şi copie xerox).